หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รู้ คือ
รู้งาน หมายถึง รู้งานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมาและแล้วเสร็จตามเวลา
   
รู้หน้าที่ หมายถึง รู้ในหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่ว่ามีหน้าที่อะไร
   
รู้เวลา หมายถึง รู้ว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรก่อนหลังและแล้วเสร็จตามที่ประชาชนต้องการ
  รัก คือ
รักในสถาบันชาติ
   
รักในสถาบันศาสนา
   
รักในสถาบันพระมหากษัตริย์
  สามัคคี คือ
มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน คือ
มุ่งเน้นการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใช้ปุ๋ยชีวภาพ
  สืบสานคุณภาพชีวิต คือ
เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รัก ในการดูแลสุขอนามัย เพื่อชีวิตที่เป็นสุขยั่งยืนสืบไป
 
 
 
 
ส่งเสริมการมีงานทำปรับปรุงแนวความคิดการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเสมอภาค
 
ลดพื้นที่แห้งแล้งทุกหมู่บ้าน
 
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
จัดให้มีความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพอนามัย
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กระบวนการจัดการภายใน
 
 
 
 
ประชาชนมีอาชีพและทำการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
 
ประชาชนมีอาชีพ รายได้พอเพียง และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำทุกชนิด
 
ประชาชนได้รับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน โรงเรียน วัด
 
ก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา
 
ประชาชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานการเมือง และการบริหาร
 
ป้องกันอุบัติภัยและระงับโรคติดต่อ
 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การบริหารและการจัดการภายในเทศบาลตำบลหนองแซง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,771,208 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10