หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในตำบลหนองแซง จะอาศัยกระจายอยู่ตามพื้นที่ของตนเพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่บ้านจะรวมตัวอยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนในตำบลหนองแซงยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และชาวตำบลหนองแซง ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สืบต่อกันมาช้านาน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 11 แห่ง

วัดอรัญญวาสี หมู่ที่ 2

วัดหนองแซง หมู่ที่ 3

วัดหนองโสน หมู่ที่ 5

วัดป่าดงเย็น หมู่ที่ 5

วัดสระดู่ หมู่ที่ 6

วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7

วัดป่ามณีวรรณ หมู่ที่ 8

วัดชัฏฝาง หมู่ที่ 10

วัดธรรมวิจิตร หมู่ที่ 11

วัดรางดู่ หมู่ที่ 12

วัดตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดสระดู่ หมู่ที่ 6

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ถึง ม.3 จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หมู่ที่ 10

โรงเรียนดอนสีนวน หมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านดอนสีนวน หมู่ที่ 11

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านชัฎฝาง หมู่ที่ 10
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแซง หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสีวน หมู่ที่ 11

ป้อมตำรวจ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 
   
ภูมิปัญญา

ประเพณีการทำบุญกลางบ้าน เพื่ออุทิศให้กับดวงวัญญาณบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป แล้วให้คอยปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

ประเพณีแห่นาคทรงม้าสีหมอกจำลองโดยใช้คนแบก เพราะมีความเชื่อว่าผู้ที่บวชเปรียบเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ หรือพระพุทธเจ้า ขี่ม้าหนีจากโลกเพื่อมุ่งหาหนทางแห่งความสงบ
    อย่างถาวร ปัจจุบันลูกหลานบ้านดอนสีนวนที่อายุครบอุปสมบทจะได้เห็นประเพณีนาคทรงม้าอยู่จนถึงปัจจุบัน
  ภาษาถิ่น
 
ประชาชนในพื้นที่ เขตที่ 2 มีการใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาลาวยวน เพราะมีการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวยวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงแสนและย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและย้ายมาเมื่อ พ.ศ.2484 มาตั้งถิ่นฐานจำนวน 4 ครอบครัว และอพยพตามมาอีกหลายสิบครอบครัว อาศัยอยู่บริเวณหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 19 ปัจจุบันยังคงหลงเหลือภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างไว้
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,771,877 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10