หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการฝึกอบรมรายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี) [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชหารแผ่นดิน (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2      3